Riješite problem Doma zdravlja!

Saopštenje za javnost

Svjesni trenutnog stanja u zdravstvu u Gradu Tuzla i ne postojanja odgovornosti unutar institucija kao aktivistički pokret „Karton revolucija“ pokrećemo dvije inicijative čija realizacija će otvoriti prostor za konkretnu reformu Doma zdravlja u Tuzli. Tražimo vladavinu zakona odnosno hitnu smjenu direktora Doma zdravlja Tuzla Suada Bijedića i formiranje Zdravstvenog savjeta Grada Tuzla.

Smjena direktora Doma zdravlja Tuzla

Direktor Doma zdravlja Tuzla gdin. Suad Bijedić je na funkciju direktora Doma zdravlja Tuzla u prvom mandatu postavljen dana 11.03.2015. godine na period od 4 godine, veza link. Nakon isteka mandata isti mu je obnovljen dana 07.02.2019. godine, veza link.

Mandat direktora traje četiri godine. Po isteku mandata ista osoba može, na osnovu javnog oglasa, ponovno biti imenovana za direktora u istoj zdravstvenoj ustanovi, ali najviše za još jedan mandatni period

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH
Član 66.

Navedena činjenica konkretno znači da je g. Suad Bijedić već treba biti razrješen dužnosti direktora Doma zdravlja Tuzla što do sada nije učinjeno. Prema informacijama dostupnim javnosti (od strane Doma zdravlja Tuzla je gotovo nemoguće doći do informacije) Upravni odbor nije donio odluku o raspisivanju Javnog konkursa za direktora Doma zdravlja Tuzla. Upravni odbor je morao raspisati a resorna služba inicirati raspisivanje javnog konkursa 6 mjeseci prije isteka mandata što nije učinjeno. Na ovaj način, suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH g. Suad Bijedić se dodatno zadržava na pozicija direktora Doma zdravlja. Ne postoji nijedan objektivan razlog (pandemija COVID-a ili slično) zbog kojeg menadžment Doma zdravlja Tuzla nije mogao na vrijeme i u skladu sa Zakonom pokrenuti i finalizirati javnu i transparentnu proceduru izbora novog direktora Doma zdravlja Tuzla, što predstavlja direktnu i nemjernu zloupotrebu položaja i ovlasti na štetu građanki i građana Tuzle.


Jedan od idućih koraka koji Upravni odbor i menadžment vjerovatno planiraju učiniti je maksimalno odugovlačenje procesa imenovanja novog direktora na način da će g. Suada Bijedića imenovati za vršioca dužnosti u trajanju od 6 mjeseci. Navedeni korak bi predstavljao čistu zloupotrebu zakona u cilju zadržavanja pozicije moći. 

Kako bi direktno uticali na zaustavljanje zloupotrebe položaja i ovlasti od strane Upravnog odbora, naš pokret je dana 22.02.2023. pozivajući se na član 69. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (veza link) Upravnom odboru ustanove dostavio zahtjev za smjenu. Upravni odbor je dužan u roku od 30 dana izvršiti smjenu g. Suada Bijedića a ukoliko se to ne dogodi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona odlukom resornog ministra može izvršiti navedeno. Naš zahtjev, Upravni odbor Doma zdravlja će moći zakonski moći odbiti jedino pozivajući se na Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH u slučaju da je g. Suadu Bijediću istekao mandat. Ukoliko se upravni odbor pozove na navedenu stavku onda će direktno potvrditi i svoje protuzakonito djelovanje zbog odbijanja raspisivanja javnog konkursa.

Pojednostavljeno, kao aktivistički pokret ćemo tražiti zakonsku smjenu direktora i utvrđivanje odgovornosti za trenutno stanje.

O alarmantnoj situaciji u Domu zdravlja Tuzla najbolje govore i povratne reakcije građanki i građana Tuzle na društvenim mrežama. Do trenutne situacije se došlo sa svjesnim predumišljajem na relaciji direktor Doma zdravlja, Upravni odbor i Gradska uprava s obzirom da niko iz lanca odgovornosti nije izvršio svoje zakonom predviđene obaveze.

Kako bi spriječili buduće slično djelovanje uporedo pokrećemo inicijativu za formiranje Savjeta za zdravstvo Grada Tuzla. Pored formiranja Savjeta za zdravstvo zahtjevamo da kao aktivistički pokret budemo uključeni u proces formiranja ovog tijela kako bi u isti ušli najkvalitetniji i najkompetentniji ljudi.

Formiranje Zdravstvenog savjeta Grada Tuzla

Građanke i građani Tuzle se već nekoliko godina suočavaju sa problemom nepostojanja sistema odgovornosti kada je u pitanju situacija u zdravstvenom sektoru. Prilikom istraživanja zakonskih propisa koji mogu uticati da se uspostavi kvalitetan i nezavisan nadzor nad radom institucija uvidjeli smo da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH i Statutom Grada Tuzla predviđeno formiranje Zdravstvenog savjeta Grada Tuzla kojeg bi u pravilu činilo 8 članova, odnosno po pravilu, predstavnici jedinice lokalne samouprave, pacijenata, mladih, komora iz oblasti zdravstva, stručnih udruženja, udruženja za zaštitu prava pacijenata, sindikata, zdravstvenih ustanova odnosno privatnih praksi i crvenog križa sa područja jedinice lokalne samouprave. Savjet za zdravstvo bi svoje izvještaje podnosio gradskoj upravi koja bi na osnovu istih morala reagovati. Ukoliko bi formirani Savjet zaista bio nezavisno tijelo onda bi se uspostavio kvalitetan sistem odgovornosti.

Kao aktivistički pokret “Karton revolucija” tražimo formiranje Zdravstvenog savjeta ali uz učešće u procesu formiranja istog kako bi se na najtransparentniji način objavio i sproveo Javni poziv na kojem bi se izabrali najkvalitetniji ljudi.